Ο Ιερός Επιτάφιος επιστρέφει στον ιερό ναό. Ο π. Ευστράτιος προ των κεντρικών θυρών του ιερού ναου «Άρατε πύλας......».

1205